طریق استفاده از ریپازیتوری EPEL

ریپازیتوری EPEL در توزیع های RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x

ریپازیتوری EPEL در توزیع های RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x


ارسال تیکت جدید