ریپازیتوری RepoForge روی توزیع های RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x

ریپازیتوری RepoForge روی توزیع های RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x
در این پست می‌خوانید:

ریپازیتوری RPMForge که جدیدا به آن repoForge هم میگن

در حقیقت ابزاری است که برای نصب پکیج ها تحت سیستم عاملهای Red Hat Enterprise Linux -RHEL و Community ENTerprise Operating System – CentOS است وبالغ بر 5000 پکیج نرم افزاری را به فرمت rpm شامل می شود.

ریپازیتوری RPMForge در حقیقت به صورت پیش فرض روی RHEL و یا CentOS موجود نیست اما برای این سیستم عاملها طراحی شده است. لیست پکیج های آن را از لینک زیر میتوان پیدا کرد:

لینک سایت repoforge

آموزش یپازیتوری EPEL در توزیع های RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x

 نصب ریپازیتوری RPMForge روی RHEL/CentOS 7/6/5/4

ابتدا با توجه به معماری سیستم تان پکیج صحیح این ریپازیتوری را دانلود و نصب کنید:

RHEL/CentOS 7 64 Bit :

# wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm

RHEL/CentOS 6 32-64 Bit :

## RHEL/CentOS 6 32 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm## RHEL/CentOS 6 64 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm

RHEL/CentOS 5 32-64 Bit:
## RHEL/CentOS 5 32 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm## RHEL/CentOS 5 64 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm
RHEL/CentOS 4 32-64 Bit:
## RHEL/CentOS 4 32 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.i386.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.i386.rpm## RHEL/CentOS 4 64 Bit OS ##
# wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.x86_64.rpm
# rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el4.rf.x86_64.rpm

نکته : ریپازیتوری RPMForge تحت دایرکتوری “etc/yum.repod/” و با عنوان فایلی با نام rpmforge.repo نصب میشود.

وارد کردن کلید (key) ریپازیتوری RPMForge در RHEL/CentOS 7/6/5/4

در مرحله بعد شما نیاز به دانلود و وارد کردن DAG’s GPG key برای سیستم تان دارید:

# wget http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
# rpm –import RPM-GPG-KEY.dag.txt

نکته: GPG key وارد شده، در دایرکتوری /etc/pki/rpm-gpg/ و به فایلی به نامRPM-GPG-KEY-rpmforge-dag ذخیره می شود.

نصب پکیج ها با استفاده از ریپازیتوری RPMForge در RHEL/CentOS 7/6/5/4

# yum –enablerepo=rpmforge install aria2

نمونه خروجی:

Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit
Loading mirror speeds from cached hostfile
rpmforge
Setting up Install Process
Dependencies Resolved

=================================================================================================
Package                         Arch            Version                Repository       Size
=================================================================================================
Installing:
aria2                           i686           1.15.1-1.el6.rf        rpmforge         1.2 M
Installing for dependencies:
nettle                          i686           2.2-1.el6.rf           rpmforge         359 k

Transaction Summary
=================================================================================================
Install       2 Package(s)

بنابراین پس از این برای نصب هر پکیجی با استفاده از YUM ریپازیتوری RPMForge هم لحاظ می شود.

غیرفعال کردن ریپازیتوری RPMForge در RHEL/CentOS 7/6/5/4

برای غیرفعال کردن این ریپازیتوری تنها کافیست به آسانی فایل etc/yum.repos.d/rpmforge.repo/ را باز کنید:

# vi /etc/yum.repos.d/rpmforge.repo

و گرینه ی “enabled=1” را به “enabled=0“ تغییر بدید. در حقیقت 0 یعنی خاموش/غیرفعال کردن و 1 یعنی روشن/فعال کردن :

### Name: RPMforge RPM Repository for RHEL 6 – dag
### URL: http://rpmforge.net/
[rpmforge]
name = RHEL $releasever – RPMforge.net – dag
baseurl = http://apt.sw.be/redhat/el6/en/$basearch/rpmforge
mirrorlist = http://apt.sw.be/redhat/el6/en/mirrors-rpmforge
#mirrorlist = file:///etc/yum.repos.d/mirrors-rpmforge
enabled = 0
protect = 0
gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmforge-dag
gpgcheck = 1

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید