پیکربندی GRUB2 بر اساس فایل ها

گذاشتن رمز بر روی grub2

گذاشتن رمز بر روی grub2


ارسال تیکت جدید