آیا این در GTK + ساخته شده یا Qt ؟

تفاوت بین GTK+ و QT

تفاوت بین GTK+ و QT


ارسال تیکت جدید