سطح دسترسی ها در لینوکس و مدیریت آن

سطح دسترسی ها در لینوکس و مدیریت آن
در این پست می‌خوانید:

سطح دسترسی یا مجوز دسترسی(permission)

در سیستم های شبکه ای و چندکاربره به حالتی گفته میشود که کاربر میتواند بر اساس مجوز دسترسی تعیین شده به منابع دسترسی داشته باشد که این سطوح دسترسی توسط مدیر سرور هاست و یا صاحب فایل تنظیم میشوند.

در لینوکس سه سطح دسترسی برای فایل و فولدرها وجود دارد:

اجازه خواندن فایل را میدهد   :read

اجازه نوشتن و ویرایش در فایل را میدهد   :write

اجازه اجرای فایل را میدهد  :execute

این سه سطح دسترسی به صورت r – w – x مشخص میشوند که برای هر کدام از آنها یک عدد در نظر گرفته شده است:

r → 4

w → 2

x → 1

در لینوکس سه کلاس برای کاربران وجود دارد: owner – group – other که میتوان برای هر کدام مجوز دسترسی تعیین نمود.

مثال:

rw-rw-r → 664

سطح دسترسی در مثال بالا 644 است که در آن rw برابر با 6 در نظر گرفته میشود.

برای تغییر مجوز دسترسی ها در لینوکس از فرمان chmod استفاده میشود. نحوه استفاده به صورت زیر است:

chmod {permission} PATH-to–file-or-directory

مثال:

chmod 755 test

در این مثال دسترسی به فایل test برای owner برابر با 7 یا rwx ، برای group برابر با 5 یا rx و برای other برابر با 5 یا rx خواهد بود.

755 → rwx-rx-rx

مجوز فایل ها و فولدرها

کلاس های کاربران سرور لینوکس:

u → owner

g → group

o → other or all

دستورات تعیین سطح دسترسی (permission) و مجوزها:

تغییر مجوز فایل یا دایرکتوری   chmod ugo+rwx testdir

دادن مجوز اجرایی به فایل testfile به کاربر جاری   chmod u+s /bin/testfile

حذف مجوز اجرایی فایل testfile از کاربر جاری   chmod u-s /bin/testfile

دادن مجوز اجرایی به دایرکتوری testdir به گروه جاری   chmod g+s /home/testdir

حذف مجوز اجرایی از دایرکتوری testdir از گروه جاری chmod g-s /home/testdir

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید