alias در لینوکس – چند alias کاربردی

alias در لینوکس - چند alias کاربردی
در این پست می‌خوانید:

Alias چیست؟

یک alias بش چیزی جز میانبر دستورات نیست

alias به کاربر اجازه می دهد تا با وارد کردن یک کلمه، یگ دستور یا گروهی از دستورات را با گزینه ها و نام فایل های آن راه اندازی کند.

استفاده از دستور alias برای نمایش یک لیست از تمام نامهای تعریف شده است.

شما می توانید alias های تعریف شده توسط کاربر را به فایل bashrc./~ اضافه کنید. همچنین می توانید زمان تایپ کردن را با این نام های مستعار کاهش دهید، کار هوشمندانه است و بهره وری را در محیط متنی افزایش می دهد.

نحوه  لیست کردن تمامی نام مستعار bash

فرمان زیر  را وارد کنید:

$ alias

خروجی نمونه:

alias grep='grep --color=auto'
alias ll='ls -l'

alias dir='dir --color=auto'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'

به طور پیش فرض، دستور alias لیستی از نام مستعار که برای کاربر فعلی تعریف شده است را نشان می دهد.

نحوه تعریف یا ایجاد یک alias

برای ایجاد نام مستعار از ساختار زیر استفاده کنید:

alias name=value

alias name=’command’

alias name=’command arg1 arg2′

alias name=’/path/to/script’

alias name=’/path/to/script.pl arg1′

در این مثال، با استفاده از دستور زیر و سپس با فشار دادن کلید ENTER، نام مستعار c را برای فرمان پاک، که معمولا استفاده می شود ایجاد می کنید که صفحه نمایش را پاک می کند.

alias c=’clear’

غیرفعال کردن یک نام مستعار bash  به طور موقت

نام مستعار می تواند به صورت موقت با استفاده از ساختار های زیر غیر فعال شود:

 • استفاده از full path

## path/to/full/command ##
/usr/bin/clear

 • استفاده از \ قبل از دستور

## call alias with a backslash ## \clear

 • استفاده از دستور command قبل از دستور اصلی

## use /bin/ls command and avoid ls alias ##

command ls

نحوه حذف نام مستعار bash

شما می توانید از طریق دستور  unalias برای حذف نام مستعار استفاده کنید. ساختار آن به شرح زیر است

unalias aliasname

unalias foo

در این مثال، نام مستعار c که در مثال قبلی ایجاد شده است را حذف می کنیم

unalias c

همچنین با استفاده از یک ویرایشگر متن می توانید به طور دستی یک نام مستعار را از فایل bashrc./~ حذف کنید.

نحوه دائمی کردن یک نام مستعار

نام مستعار c تنها در طول جلسه ورود در سیستم در حال استفاده است. پس از خروج از آن شل یا  راه اندازی مجدد سیستم، نام مستعار c از بین خواهد رفت.

برای جلوگیری از این مشکل، نام مستعار را به فایل bashrc./~ اضافه می کنیم

هرچند درون این فایل bashrc./~ قسمتی برای  alias ها تعریف شده که برای منظم تر شدن و مدیریت راحت تر آن می توانیم تمامی alias ها را درون فایل bash_aliases./~ قرار دهیم

فایل bashrc./~ به طور اتوماتیک در صورت وجود این فایل آن را اجرا می کند

نکته :  فایل bash_aliases./~  به طور پیش فرض روی سیستم نیست و باید دستی درست شود

چند نام مستعار کاربردی

 • alias های کاربردی دستور cd

alias cd..=’cd ..’

alias ..=’cd ..’
alias …=’cd ../../../’
alias ….=’cd ../../../../’
alias …..=’cd ../../../../’
alias .4=’cd ../../../../’
alias .5=’cd ../../../../..’

 • alias های کاربردی برای رنگی کردن خروجی بعضی از دستورات

alias ls=’ls –color=auto’
alias dir=’dir –color=auto’
alias vdir=’vdir –color=auto’
alias grep=’grep –color=auto’
alias fgrep=’fgrep –color=auto’
alias egrep=’egrep –color=auto’

 • alias کاربردی برای بهتر کردن خروجی دستور mount

alias mount=’mount |column -t’

 • alias های کاربردی برای صرفه جویی در زمان

alias h=’history’
alias j=’jobs -l’

 • alias های کاربردی برای قرار دادن vim به عنوان ویرایشگر پیش فرض

alias vi=vim
alias svi=’sudo vi’
alias vis=’vim “+set si”‘
alias edit=’vim’

 • alias کاربردی برای محدود کردن تعداد پکت های ارسالی دستور ping ار بینهایت به ۵ تا

alias ping=’ping -c 5′

 • alias کاربردی برای نمایش پورت های باز سیستم

alias ports=’netstat -tulanp

 • alias های کاربردی برای اضافه کردن یک اطمینان به بعضی از دستورات خطرناک برای جلوگیری از اشتباه سهوی

alias rm=’rm -I –preserve-root’

alias mv=’mv -i’
alias cp=’cp -i’
alias ln=’ln -i’

alias chown=’chown –preserve-root’
alias chmod=’chmod –preserve-root’
alias chgrp=’chgrp –preserve-root’

 • alias های کاربردی برای آپدیت سیستم های Debian / Ubuntu Linux

alias apt-get=”sudo apt-get”
alias updatey=”sudo apt-get –yes”

alias update=’sudo apt-get update && sudo ap

 • alias های کاربردی برای آپدیت سیستم های RHEL / CentOS / Fedora Linux

alias update=’yum update’
alias updatey=’yum -y update’

 • alias های کاربردی برای گرفتن دسترسی روت

alias root=’sudo -i’
alias su=’sudo -i’

 • alias های کاربردی برای گرفتن حذف sudo از دستورات پرکاربرد

alias reboot=’sudo /sbin/reboot’
alias poweroff=’sudo /sbin/poweroff’
alias halt=’sudo /sbin/halt’
alias shutdown=’sudo /sbin/shutdown’

 • alias کاربردی برای اضافه کردن قابلیت resume به دستور wget

alias wget=’wget -c’

 • alias کاربردی برای نمایش آدرس IP Public 

alias IP_Public=’curl ipinfo.io/ip’

یا

alias IP_Public=’curl http://icanhazip.com’

 • alias کاربردی برای نمایش سرعت دانلود و آپلود اینترنت  (پکیج speedtest-cli می بایست نصب شود)

alias speed=’speedtest-cli –server 2406 –simple’

 • alias کاربردی برای نمایش ساخت وب سرور فوری بر روی یک دایرکتوری برای ارسال سریع اطلاعات

alias www=’python -m SimpleHTTPServer 8000′

 • alias کاربردی برای گوش دادن به موزیک در محیط متن

alias play=’nvlc /media/myklmar/MUSIC/mymusic/ -Z’

 • alias کاربردی برای ساخت پسورد قوی ۲۰ کاراکتری و اتفاقی

alias getpass=’openssl rand -base64 20′

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید